foto1

Regulamin zakupu miejsc parkingowych on-line – „PERI” parkingu przy lotnisku Katowice-Pyrzowice

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  1. POJĘCIA OGÓLNE

Regulamin – niniejszy regulamin „zakupu miejsc parkingowych on-line”;

Witryna” – strona WWW http://www.periparking.pl/, poprzez którą możliwy jest zakup miejsc parkingowych;

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy, ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice; NIP 6451002234, REGON 272343083;

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu http://www.periparking.pl/;

Strona płatności – strona WWW http://www.dotpay.pl/, Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Miejsce Parkingowe – miejsce parkingowe, miejsce pod wiatą bądź garaż jednostanowiskowy, w którym to Użytkownik może zostawić pojazd po wcześniejszym jego zakupie.

  1. ZASADY OGÓLNE
   • Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkownika Miejsca Parkingowego za pośrednictwem Witryny.
   • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Miejsca Parkingowego za pośrednictwem Witryny.
   • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu w trakcie zakupu i realizacji zamówienia na Miejsce Parkingowe.
   • Do korzystania z Witryny niezbędne jest połączenie do Internetu.
  2. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
   • W celu prawidłowego korzystania z usługi, Użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy z aktualną przeglądarką Internetową, połączenie z siecią Internet, monitor, a także włączoną obsługę Cookies i Java Script.
   • Do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługodawcę korzystania z usługi.
   • Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przez dokonaniem rezerwacji winien się z nim zapoznać.
   • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Witryny, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie.
  3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Miejsca Parkingowego następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny, zamówienia na Miejsce Parkingowe oraz dokonania za pośrednictwem Dotpay.pl zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rezerwacji dostępnego na stronie http://www.periparking.pl/.
   • Użytkownik zobowiązany jest:
    • wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon;
    • wpisać liczbę osób, samochodów, ich numery rejestracyjne oraz markę;
    • wpisać datę przyjazdu na parking oraz datę przylotu;
    • wybrać pożądane miejsce parkingowe.
   • Użytkownik ma prawo wyboru odpowiedniego Miejsca Parkingowego spośród niżej podanych:
    • Miejsca parkingowe – 130 miejsc o standardowych wymiarach (2,3 m x 5 m);
    • Garaże jednostanowiskowe – 5 garaży o wymiarach 2,5 m x 3 m x 6 m oraz 6 garaży o wymiarach 2,2 m x 3 m x 6 m;
    • Miejsca pod wiatą – 6 miejsc o wymiarach 4 m x 4 m x 6 m oraz 3 miejsca o wymiarach 2 m x 3 m x 6 m.
   • Sprzedawca zastrzega sobie techniczne ograniczenia dostarczania towaru, z przyczyn niewynikających z działalności Sprzedawcy.
   • Dostarczanie Usługi ograniczone jest do form wskazanych w formularzu rezerwacyjnym.
   • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji postoju na parkingu i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.
  1. PŁATNOŚCI
   • Płatność za Miejsce Parkingowe zamówione za pośrednictwem Witryny możliwa będzie tylko i wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
   • Użytkownik ma możliwość zapłaty za zarezerwowane Miejsce Parkingowe tylko za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
   • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
   • Użytkownik winien uiścić płatność wynikającą z jednego zamówienia w całości, w kwocie wynikającej z formularza rejestracyjnego. Nie może on wykonywać płatności na raty, bądź oddzielnie za każde Miejsce Parkingowe.
   • Płatność powinna być dokonana zaraz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
   • Ceny dostępne na stronie Witryny są dla Użytkownika cenami wiążącymi.
  2. ODBIÓR
   • Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu na adres e-mail, a także wiadomość zawierającą bilet na zakupione Miejsce Parkingowe.
   • Użytkownik winien jest skontrolować otrzymane na adres e-mail dane pod kątem ich zgodności z zamówieniem.
  3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zakupione Miejsce Parkingowe, które nie zostanie wykorzystane w docelowym terminie nie podlega wymianie bądź zwrotowi.

  • Użytkownik ma prawo do zwrotu Miejsca Parkingowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy bądź w terminie do 7 dniu od zakupu Miejsca Parkingowego bez podania powodu.
  • W przypadku zgłoszenia zwrotu Miejsca Parkingowego, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Parkingu, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy.
 1. PROCEDURA REKLAMACJI
  • Wszelkie pytania, uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Miejsc Parkingowych za jej pośrednictwem należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie Parkingu. Reklamacje mogą być przysyłane nie później niż w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Użytkownika informacji o zaistniałym zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po tym terminie nie będzie uwzględniana, a tym samym nie wywoła skutków prawnych.
  • Reklamacja winna zawierać dane Użytkownika: imię, nazwisko i adres, dokładny opis sytuacji i wskazanie przyczyn reklamacji.
  • Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
  • Decyzja Sprzedawcy w podmiocie reklamacji jest wiążąca oraz ostateczna. Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Sprzedawcy do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii całej korespondencji z Użytkownikiem.