parking pod lotniskiem w Katowicach

Regulamin parkingu strzeżonego – PERI Parking w Pyrzowicach

§1

PERI Parking, zwany dalej „parkingiem” położony jest w Pyrzowicach, przy ulicy Wolności 18.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy, ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice,
NIP 6451002234, REGON 272343083. Telefon parkingowy 668 44 99 88.

§2

PERI Parking jest parkingiem strzeżonym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, ubezpieczony, monitorowany, strzeżony.

§3

Użytkownik pojazdu po wjeździe na parking zgadza się z niniejszym „Regulaminem” i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych niżej postanowień.

§4

Na terenie parkingu założone zostały kamery przemysłowe działające również w nocy na podczerwień przez cały rok.

§5

Parking jest czynny cały rok, przyjazdy i wyjazdy obsługiwane są przez całą dobę.

§6

Parking jest ubezpieczony od wszelkiego rodzaju wandalizmu, kradzieży, wypadków na parkingu (wyłączając z tego szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi).

§7

W związku z zawarciem umowy z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

§8

Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking, ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:

  1. wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
  2. dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.)

§9

Wydany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Rachunku nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Oddanie auta odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem wyżej wymienionego pokwitowania.

§10

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy uznaje osobę przedkładającą wystawione pokwitowanie za upoważnioną do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.

§11

W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.

§12

W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

§13

Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik niniejszego „Regulaminu”.

§14

Cennik jest do wglądu u obsługi parkingu i jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu. Dostępny również na stronie internetowej www.periparking.pl

§15

Opłata za parkowanie jest pobierana przy wjeździe samochodu na parking.

§16

Opłata parkingowa obejmuje transfer z i na lotnisko Katowice-Pyrzowice. Po odbiorze wszystkich bagaży należy zadzwonić na nr parkingowy 668 44 99 88 i do 10 minut obsługa parkingu podjeżdża przed terminal B.

§17

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku gdy pojazd nie został zamknięty.

§18

Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników parkingu i/lub ochronę (obsługę parkingu).

§19

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) tj. z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.

§20

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.

§22

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

§23

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§24

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

§25

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy wystawia faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres lub wypisana na miejscu po przylocie klienta.

§26

Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u dyspozytora parkingu.

§27

Skargi i wnioski związane z korzystaniem parkingu należy zgłaszać na adres Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy.

§28

Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2017 roku.